ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: กิจกรรม RRi CMU Forum 2018
วันที่ประกาศ :: 2017-11-30
เอกสารประกอบ :: 0627112017_1553398170.pdf , 0627112017_1554415245.pdf , 0627112017_1554443512.pdf
รายละเอียด ::
ศูนย์บริหารงานวิจัยประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้สังกัดของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะได้จัดกิจกรรม RRi CMU Forum 2018 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30-16.15 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงที่ได้รับการสนับสนุนทุน พวอ. ในปี 2559 มานำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ได้รับทุนในรูปแบบปากเปล่า และเพื่อประชาสัมพันธ์ทุนภายใต้การดูแลและรับผิดชอบขอ พวอ. ซึ่งจะเห็นการร่วมสนับสนุนระหว่าง สกว. กับภาคอุตสาหกรรม รายละเอียดดังแนบ หากสนใจติดต่อได้โดยตรง
 
 ย้อนกลับ