ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: “โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN) เพื่อสร้างความเข็มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ”
วันที่ประกาศ :: 2017-11-30
เอกสารประกอบ :: 0222112017_1338483760.pdf
รายละเอียด ::
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดให้มีทุนสนับสนุน “โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN) เพื่อสร้างความเข็มแข็งด้านการวิจัยและแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ” ในโอกาสนี้ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประสงค์สมัครขอรับทุนสามารถส่งเอกสารให้ สกว. ทาง email: trfirn@trf.or.th (cc: research.rxcmu@gmail.com) ภายในวันที่ 2 มกราคม 2561 คณาจารย์ท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรง
 
 ย้อนกลับ