ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2561
วันที่ประกาศ :: 2017-12-04
เอกสารประกอบ :: 0613112017_1139313156.pdf
รายละเอียด ::
ศูนย์บริหารงานวิจัย ได้แจ้งมายังคณะเภสัชศาสตร์เรื่อง ประชาสัมพันธ์ “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2561 เพื่อเชิญชวนนักวิจัยและอาจารย์ที่สนใจสมัคร “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดย สกว.จะสนับสนุนทุนวิจัยและบริหารงานวิจัยเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผ่านการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยี รายละเอียดดังแนบ ซึ่งทุนดังกล่าว สกว. จะเปิดรับสมัครข้อเสนอเชิงหลักการ (concept paper) ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็ปไซต์ของฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. http//induatry.trf.or.th

ทั้งนี้หากประสงค์สมัครขอรับทุนดังกล่าวสามารถสมัครได้โดยตรงต่อไป
 
 ย้อนกลับ