ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: Oita University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2560-2561 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
วันที่ประกาศ :: 2017-12-06
Link ::http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1220
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
Oita University ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2560-2561 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Oita University ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 โครงการ ดังนี้

1. IGLOBE (English)

เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นนักศึกษาต่างชาติ โดยจะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และต้องมีผลการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL 500 (71 score for Internet-based test) หรือ IELTS 5.0

2. IGLOBE (N4)

เป็นโครงการสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น โดยนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาในหลักสูตรปกติของคณะต่างๆ ที่เปิดสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยจะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น จะต้องมีผลสอบ JLPT certificate ระดับ N4 ขึ้นไป

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1220 และจัดส่งใบสมัครและเอกสารที่กำหนดมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
 
 ย้อนกลับ