ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 (dl: 27-12-60)
วันที่ประกาศ :: 2017-12-11
เอกสารประกอบ :: ทุนวิจัยสถาบัน มช. 61.pdf
รายละเอียด ::
ศูนย์บริหารงานวิจัยได้แจ้งมายังคณะฯ เรื่องเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ. 2561 เพื่อสนับสนุนให้บุคลการสายสนับสนุนวิชาการได้ทำวิจัย และสามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลกรายละเอียดดังแนบ

หากสนใจนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าว ขอให้เสนอผ่านหัวหน้างานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และส่งมายัง งานบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เพื่อรวบรวมส่งศูนย์บริหารงานวิจัยต่อไป
 
 ย้อนกลับ