ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ประกาศ :: 2017-12-25
เอกสารประกอบ :: 0220122017_1445574669.pdf
รายละเอียด ::
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนวิจัย อีกทั้งเพื่อเป็นการทำความเข้าใจและให้ข้อมูลในการเขียนโครงการวิจัยที่มีคุณภาพตรงตามเกณฑ์ที่ สวรส. กำหนด ในวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ www.hsri.or.th/register/meeting1 โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 8 มกราคม 2561 ขอความกรุณาผู้สมัครส่งข้อมูลให้หน่วยบริหารงานวิจัย ทาง email: research.rxcmu@gmail.com เพื่อเป็นข้อมูลในการประสานงานต่อไปด้วย
 
 ย้อนกลับ