ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: การลงทะเบียน waste ผ่านระบบ CMU Waste Track
วันที่ประกาศ :: 2017-12-28
เอกสารประกอบ :: คู่มือการใช้งานCMU Waste Track.pdf , คู่มือการเก็บสารเคมีเล่มเล็ก.PDF , คู่มือsafety_guideline_lab2555.pdf , CMU Waste Track Pharmacy_user-password26-12-2560.pdf
รายละเอียด ::
ตามที่งานบริหารงานวิจัยฯ ได้จัดกิจกรรม Smart Researcher ครั้งที่ 1/2561 โดยได้ชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดทำระบบ CMU Waste Track เพื่อให้ห้องปฏิบัติการในแต่ละคณะฯ ดำเนินการลงทะเบียน waste สำหรับเป็นข้อมูลรวมของทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการประสานงานส่งกำจัด waste ประจำปี ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการกำจัด waste ในช่วงต้นปี 2561 (ประมาณเดือนมกราคม 2561)

โดยในส่วนของคณะเภสัชฯ ห้องเครื่องมือกลาง ได้ดำเนินการกำหนด Username & Password ในระบบให้แต่ละห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว จึงขอชี้แจงโดยสรุปได้ดังนี้
1. เข้าใช้งานได้จากเว็บไซต์ http://cmuwastetrack.oop.cmu.ac.th/login.php
2. คู่มือการใช้งานดังไฟล์แนบ (หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากในระบบ)
3. อาจารย์แต่ละท่านจะได้รับการกำหนด username และ password ให้แล้วตามไฟล์ดังแนบ (ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยน password เองได้ภายหลัง) เพื่อใช้สำหรับการลงทะเบียน waste ของอาจารย์และนักศึกษา/ผู้ช่วยวิจัยที่อยู่ในความดูแล
**ให้กรอกชื่อ นักศึกษา/ผช.วิจัย ในช่องหมายเหตุ
4. ให้สั่งพิมพ์ waste track ที่กรอกข้อมูลแล้ว โดยเอกสารที่ได้จากการพิมพ์จากระบบ ให้ตัดแบ่งเป็น 2 ส่วน
- ส่วนที่ 1 ติดไว้ที่ขวด waste
- ส่วนที่ 2 นำส่งให้เครื่องมือกลางในวันที่รับลงทะเบียน (ทุกๆวันที่ 14 ของเดือน)

ในเบื้องต้นนี้ได้กำหนดรหัส ในแก่คณาจารย์ทางภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ไปก่อนเนื่องจากมีการทำวิจัยที่ก่อให้เกิด chemical waste โดยตรง ทั้งนี้หากท่านอาจารย์ท่านใดในส่วนของภาควิชาบริบาลเภสัชกรรมมีความประสงค์จะลงทะเบียนเพิ่มเติม สามารถแจ้งมายังห้องเครื่องมือกลางได้ทาง email : rxcmu.cel@gmail.com หรือ โทรติดต่อคุณอุมาพร ภูสด โทร.44398
 
 ย้อนกลับ