ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: The Canada ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development Program
วันที่ประกาศ :: 2018-01-19
เอกสารประกอบ :: 061512018_1149257712.pdf
รายละเอียด ::
การเปิดรับสมัครโครงการ The Canada ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development Program สำหรับนักศึกษาอาเซียนไปศึกษาหรือทำวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันการศึกษาในประเทศแคนาดา ทุนการศึกษาจะครอบคลุมสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนทุนเป็นค่าวิซ่า ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ ค่าเบี้ยเลี้ยง ร่วมถึงค่าหนังสืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการวิจัย อันมีรายละเอียดดังแนบ

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อกับสถาบันอุดมศึกษาแคนาดาได้โดยตรงต่อไป
 
 ย้อนกลับ