ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Yamaguchi University, Japan Fall 2018 และ Spring 2019
วันที่ประกาศ :: 2018-02-14
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Yamaguchi University, Japan Fall 2018 และ Spring 2019 โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง สำหรับทุน JASSO ยังไม่ได้รับการยืนยันจากสถาบัน อันมีรายละเอียดดังแนบ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/index.php

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาประชาสัมพันธ์ตามเห็นสมควร ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ สำหรับ Fall Semester และ 27 สิงหาคม สำหรับ Spring Semester
 
 ย้อนกลับ