ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: การประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress II (SC 2018)
วันที่ประกาศ :: 2018-03-05
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress II (SC 2018) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 โดยมีThemes ได้แก่ Green Environment, Community Sufficiency, Health and Happiness Development, Sustainable Prosperity, Science and Technologies, Language ,Humanities and Social Science
Thailand 4.0 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนงานวิจัยระหว่างอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และหน่วยงานจากภายในประเทศและต่างประเทศ
ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุม โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) เป็นภาษาอังกฤษ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.psc2.mju.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถิดต่อได้โดยตรงต่อไป โดยเบิกจ่ายจากโควต้าการเข้าร่วมประชุม/สัมมนาวิชาการของแต่ละท่าน
 
 ย้อนกลับ