ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561
วันที่ประกาศ :: 2018-03-05
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ศูนย์บริหารงานวิจัย ได้แจ้งมายังคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561 เพื่อขอให้คณะฯ แจ้งคณาจารย์ที่ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ หรือทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 จากสำนักงานกงอทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) แต่ไม่ได้รับการสนับสนุน ให้ทำการปรับข้อเสนอโครงการให้สามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี เพื่อยื่นขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มช. ประจำปี 2561 โดยส่งข้อเสนอโครงการผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังศูนย์บริหารงานวิจัยภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อได้ที่ http://rac.oop.cmu.ac.th/งานบริหารงานวิจัย>รายการเอกสารดาวน์โหลด>การปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการวิจัย มช. ประจำปี 2561 และขอให้ผู้รับทุนแนบเอกสารหลักฐานการยื่นข้อโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก สกว. มาด้วย
และพร้อมกันนี้ ศูนย์บริหารงานวิจัยแจ้งว่า สำหรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มช. ประจำปี 2561 หากมีการเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ศูนย์จะแจ้งให้คณะฯ ทราบในลำดับต่อไป ทั้งนี้ เนื่องด้วยต้องรอผลการพิจารณาทุนนักพัฒนานักวิจัย (เมธิวิจัย) และทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย) จาก สกว. ก่อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเห็นควรพิจารณายื่นขอรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ หรือทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 จากสำนักงานกงอทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) แต่ไม่ได้รับการสนับสนุน ให้ทำการปรับข้อเสนอโครงการให้สามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี เพื่อยื่นขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มช. ประจำปี 2561 โดยส่งข้อเสนอโครงการผ่าน หน่วยบริหารงานวิจัย เพื่อนำส่งไปยังศูนย์บริหารงานวิจัยภายในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ต่อไป
 
 ย้อนกลับ