ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา
วันที่ประกาศ :: 2018-03-05
เอกสารประกอบ :: 02232018_144051015.pdf
รายละเอียด ::
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้แจ้งมายังคณะ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา เพื่อเชิญส่งนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม AB โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ เพื่อบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรม การเขียนข้อเสนอโครงการและการพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมและเอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper) จำนวน 20 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 1 แผ่น ตามแบบฟอร์มดังแนบไปยัง วช. ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ หากสนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงต่อไป
 
 ย้อนกลับ