ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 7
วันที่ประกาศ :: 2018-03-05
เอกสารประกอบ :: 02232018_144227759.pdf
รายละเอียด ::
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์การเลี้ยงเพื่อทางวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 508 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเชตบางเขน กรุงเทพฯ รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ ขอให้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมดังกล่าว ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ไปที่โทรสาร 0 2579 0388 (รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 55 คนเท่านั้น) โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน)
 
 ย้อนกลับ