ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: โครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research Gap Fund-TED Fund)
วันที่ประกาศ :: 2018-03-09
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
Research gap fund มีวัตถุประสงค์เพื่อ
• สนับสนุนการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย องค์ความรู้และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยของรัฐ ให้ตอบสนองความต้องการ ของตลาดและพร้อมสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
• เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอตุสาหกรรม ในช่วงการวิจัยต่อยอด จากผลงานในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab Scale) ไปสู่ผลิตภัณฑ์ / บริการในระดับอุตสาหกรรม (Industrial / Commercial scale)

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11774-ResearchGapFund-TedFund หมดเขตรับสมัครถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561
 
 ย้อนกลับ