ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: การแสดงนิทรรศการ Thailand Lab International 2018
วันที่ประกาศ :: 2018-03-12
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ ว่า VNU Exhibition Asia Pacific จัดการแสดงนิทรรศการ Thailand Lab International 2018 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2561 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในห้องทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการจัดประชุมวิชาการ อันมีรายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถิดต่อได้โดยตรงต่อไป http://www.vnuexhibitionsap.com/portfolio-item/thailand-lab-international-2018/ โดยเบิกจ่ายจากโควต้าการเข้าร่วมประชุม/สัมมนาวิชาการของแต่ละท่าน
 
 ย้อนกลับ