ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
วันที่ประกาศ :: 2018-03-14
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ศูนย์บริหารงานวิจัย ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่น 3-5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จังหวัดนนทบุรีรายละเอียดดังแนบ

ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถดาวน์โหลดเอกสารสมัครได้ที่ http://ird.stou.ac.th/training_chick ภายในวันที่ 24 เมษายน 2561 หากสนใจติดต่อได้โดยตรง
 
 ย้อนกลับ