ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนวิจัยภายใต้โครงการพัมนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อุตสาหกรรม (พวอ.)
วันที่ประกาศ :: 2018-03-28
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ศูนย์บริหารงานวิจัย ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายใต้โครงการพัมนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปี 2561 รอบที่ 2 ว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการพัมนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อุตสาหกรรม (พวอ.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการในปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 จำนวน 3 ประเภททุน ได้แก่

1.ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม สำหรับประเด็นวิจัยใน 2 กลุ่มอุตสาหกรรมต่อไปนี้ 1.ด้านการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 2. ด้านสุขภาพ รับสมัครระหว่างวันที่ 2 มีนาคม 2561-20 เมษายน 2561
2.ทุนสร้างเสริมงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม รับสมัครระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2561-20 เมษายน 2561
3.ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม เลือกสมัครได้จาก 2 ช่องทางคือ ช่องทางปกติ (มหาวิทยาลัยสนับสนุน 25%) และช่องทาง Talent Mobility (สวทน. สนับสนุน 25% แทนมหาวิทยาลัย) รับสมัครระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2561-20 เมษายน 2561
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของประกาศทุนได้ที่ http://www.trf.or.th/หรือ http://rri.trf.or. หากประสงค์สมัครขอรับทุนดังกล่าวสามารถสมัครในระบบออนไลน์ ได้โดยตรงต่อไป
 
 ย้อนกลับ