ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยและรางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ประกาศ :: 2018-03-28
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้แจ้งมายังคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยและรางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 ดังมีรายละเอียดตามประกาศดังแนบ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานได้ที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือเว็บไซต์ inventorday.nrct.go.th และสามารถเสนอผลงานได้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 หากสนใจติดต่อได้โดยตรงต่อไป
 
 ย้อนกลับ