ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่”
วันที่ประกาศ :: 2018-04-02
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ศูนย์บริหารงานวิจัย ได้แจ้งมายังคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่” อบรมครั้งที่ 1 ณ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ และอบรมครั้งที่ 2 ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าประชุม และไม่ถือเป็นวันลา รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวได้ที่ http://goo.gl/h1woHK ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 (สำหรับการอบรมครั้งที่ 1) และ http://goo.gl/akdSh ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 (สำหรับการอบรมครั้งที่ 2)

หากสนใจติดต่อได้โดยตรงต่อไป
 
 ย้อนกลับ