ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนไปศึกษา ณ University College Dublin ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์
วันที่ประกาศ :: 2018-04-04
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
กพ. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษา ณ University College Dublin ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ จำนวน 2 ทุน ซึ่งเป็นทุนที่ได้ถวานแด่สมเด็จพระเทพฯ เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาทุกสาขาวิชา มีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 อันมีรายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ocsc.go.th ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561
 
 ย้อนกลับ