ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: โครงการ Japanese Business Internship Program
วันที่ประกาศ :: 2018-05-07
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
University of Ryukyus (UR) ประชาสัมพันธ์โครงการ Japanese Business Internship Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตฯ เพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมทางธุรกิจของญี่ปุ่นโดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบิน อาหาร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง ทั้งนี้ทาง UR จะจัดหาที่พัก และ JASSO จะสนับสนุนทุน 160,000 เยน (แบ่งจ่าย 2 ครั้ง) ให้กันนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับ 4 หน่วยกิต จากการเข้าร่วมโครงการ ระยะเวลาโครงการ 37 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 - 23 สิงหาคม 2561 อันมีรายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการได้ที่ http://isu.u-ryukyu.ac.jp/future-students/internship-program/students-partneruniversity/?lang=en

ผู้ที่สนใจสาสามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องยังหน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
 
 ย้อนกลับ