ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (China Scholarship Council: CSC)
วันที่ประกาศ :: 2018-05-10
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง แจ้งว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (China Scholarship Council: CSC) ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดสรรทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน ขอให้ฝ่ายไทยเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561/2562 เพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 7 ทุน โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือนและอื่น ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุน สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ รายละเอียดการสมัครทุน

มหาวิทยาลัยจึงได้แจ้งมายังคณะฯ พิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ในสังกัดที่สนใจศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับทุนของ CSC จำนวน 1 คน ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561โดยขอให้ผู้สมัครลงทะเบียนเพื่อสมัครรับทุนการศึกษาดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.csc.edu.cn/ studyinchina หรือ www.campuschina.org และปฏิบัติตามคำแนะนำการสมัครทุนฯ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ยังหน่วยวิเทศฯ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ก่อนเวลา 14.00 น.
 
 ย้อนกลับ