ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุเชิญนำเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจาก ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF)
วันที่ประกาศ :: 2018-05-10
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ด้วยสำนักเลขาธิการอาเซียนประกาศเชิญชวนให้หน่วยงานในประเทศสมาชิกอาเซียนนำเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF) ซึ่งเป็นกองทุนที่ใช้สนับสนุนความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านต่าง ๆ เช่น การเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยหน่วยงานที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน ACCF สามารถดำเนินกิจกรรมความร่วมมือได้อย่างหลากหลาย เช่น การจัดสัมมนา การฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนบุคลากร เป็นต้น สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่สนใจสามารถศึกษาแบบฟอร์มและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://asean.org/resource/asean-project-templates/ หรือติดต่อสำนักเลขาธิการอาเซียนได้โดยตรงทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่่ PCPMD@asean.org หากมีการเสนอโครงการ โปรดส่งสำเนาให้กระทรวงการต่างประเทศทราบที่ asean06@mfa.go.th
 
 ย้อนกลับ