ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมโครงการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของ European Research Fellowship (Workshop on Effective Proposal Preparation for European research Fellowship)
วันที่ประกาศ :: 2018-05-10
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ด้วยคณะกรรมการยุโรป (European commission) จะจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมโครงการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของ European Research Fellowship (Workshop on Effective Proposal Preparation for European research Fellowship) ในวันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 2561 ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ซึ่งเป็นการอบรมสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์ในสนใจขอรับทุนฯ ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีวุฒิปริญญาเอก หรือมีประสบการณ์วิจัยอย่างน้อย 4 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักด้วยตนเอง

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมโดยตรงทางอีเมล์ simon.grimley@euraxess.net ภายในวันที่ 15 พ.ค. 61
 
 ย้อนกลับ