ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. - มข. ประจำปี 2561
วันที่ประกาศ :: 2018-07-11
เอกสารประกอบ :: 06572018_1530443161.pdf
รายละเอียด ::
ศูนย์บริหารงานวิจัยได้ประชาสัมพันธ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับ "ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. - มข. ประจำปี 2561" เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนมีการตีพิมพ์ผลงานที่มีคุณภาพร่วมกัน โดยจะให้ทุนในลักษณะเหมาจ่ายในวงเงินไม่เกิน 400,000 บาท เฉพาะอาจารย์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ (อาจารย์หรือนักวิจัย ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือ สำเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ไม่เกิน 5 ปี) หากสนใจสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และจัดส่งมายังหน่วยบริหารงานวิจัย คณะฯ ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 และส่งไฟล์ทาง email: research.rxcmu@gmail.com เพื่อเป็นข้อมูลในการประสานงานต่อไป
 
 ย้อนกลับ