ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leaders
วันที่ประกาศ :: 2018-07-11
เอกสารประกอบ :: 06372018_154142763 (1).pdf , 06372018_154179948.pdf
รายละเอียด ::
ด้วยกองวิเทศฯ ได้แจ้งมายังคณะฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ Universiti Utara Malaysia (UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย ขอเชิญมหาวิทยาลัยเสนอชื่อนักศึกษา จำนวน 6 ราย เพื่อเข้าร่วมโครงการ The 1st Leadership and Cultural Forum for ASEAN University Student Leaders (LECUF) 2018 ระหว่างวันที่ 9 – 15 กันยายน 2561 ณ Kedah Campus ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีพบปะสำหรับผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ใน ASEAN ได้มีโอกาสในการฝึกทักษะความเป็นผู้นำและสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนา ASEAN รวมถึงเรียนรู้ เข้าใจความต่างทางวัฒนธรรมและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีร่วมกันของนักศึกษารุ่นใหม่ใน ASEAN โดยมีค่าธรรมเนียม จำนวน 380 USD (ประมาณ 12,200 บาท) ซึ่งครอบคลุมค่าอาหาร 3 มื้อ/วัน ค่า Certificate ค่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ค่าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ อันมีรายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นักศึกษาที่สนใจขอให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร/หลักฐานที่กำหนดยังหน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561เพื่อดำเนินการต่อไป
 
 ย้อนกลับ