ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: เปิดรับ Concept Proposal แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 (dl: 18/07/61)
วันที่ประกาศ :: 2018-07-11
เอกสารประกอบ :: งบบูรณาการ 2563.pdf , 2561000081แบบฟอร์มงบบูรณาการปี 63-แนวปฏิ.docx , 2561000082แบบฟอร์มงบบูรณาการปี 63-concep.docx
รายละเอียด ::
ด้วยศูนย์บริหารงานวิจัยได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับ Concept Proposal แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 เพื่อเสนอของบประมาณโครงการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมประจำปี โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่ได้จัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณผ่านระบบ NRMS นั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมข้อเสนอแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม (งบแผ่นดิน) ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัย ได้กำหนดกรอบหัวข้อแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมขึ้น 14 หัวข้อ รายละเอียดดังแนบ โดยเปิดรับ Concept Proposal แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 โครงการย่อย :
สำหรับผู้ประสงค์ที่จะยื่น Concept Proposal ภายใต้กรอบหัวข้อแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดโจทย์

ประเภทที่ 2 แผนบูรณาการ :
สำหรับแผนงานวิจัยใหม่ที่มีหัวข้อการวิจัยนอกเหนือขอบเขตที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดเบื้องต้น ทั้งนี้ ผู้อำนวยการแผนบูรณาจะต้องรวบรวม Concept Proposal ของชุดโครงการ หรือโครงการเดี่ยว และโครงการย่อยทั้งหมดของแผนบูรณาการให้กับมหาวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขคือ 1. แผนบูรณากาจะต้องมีอย่างน้อย 2 ชุดโครงการ และ 1 โครงการเดี่ยว หรือ 3 ชุดโครงการ

ทั้งนี้ สามารถส่งแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) concept proposal ในรูปแบบไฟล์ Microsoft word และ PDF จำนวน 1 แผ่น เสนอผ่านต้นสังกัด ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 (สำหรับโครงการประเภทที่ 1) และภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 (สำหรับโครงการประเภทที่ 2) มายังงานบริหารงานวิจัยฯ คณะเภสัชฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ศูนย์บริหาร http://rac.oop.cmu.ac.th/RACNews/ShowRACNews.aspx หรือไฟล์ตามแนบข้อเสนอเพื่อพิจารณา
 
 ย้อนกลับ