ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งแสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 (dl: 15/08/61)
วันที่ประกาศ :: 2018-07-30
เอกสารประกอบ :: เปิดรับโครงการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ 62-วช..pdf
รายละเอียด ::
วช. ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งแสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 (วช.) ว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ในมิติต่างๆ ได้แก่
- การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายนโยบายสาธารณะ (Public Policy)
- การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม
- การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริและความมั่งคง
ดังมีรายละเอียดตามประกาศ วช. ดังแนบ

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ ได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ หากเอกสารที่นำส่งไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขและหากพ้นกำหนด วช. จะถือว่าเป็นโมฆะ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th

หมายเหตุ
ขอให้ผู้สมัครรับทุนกำหนดค่าบริหารโครงการ 10% ของวงเงินงบประมาณทั้งโครงการตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยและคณะกำหนด และส่งโครงการยังหน่วยบริหารงานวิจัย คณะเภสัชฯ ด้วยทางหนึ่งยัง email: research.rxcmu@gmail.com เพื่อเป็นข้อมูลในการประสานงานต่อไป
 
 ย้อนกลับ