ข่าวการประชุมวิชาการ
เรื่อง :: มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand Research Expo 2018) วันที่ 9-13 สิงหาคม 2561
วันที่ประกาศ :: 2018-07-30
เอกสารประกอบ :: ResearchExpo2561.pdf
รายละเอียด ::
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand Research Expo 2018) ในระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้อง และวช. ได้กำหนดให้มีการปนะชุมดังนี้

- ประชุมวิชาการขนาดใหญ่ในหัวข้อ เรื่อง “Cutting Edge Technology Research Topics” ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม World Ballroon ชั้น 123 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

- ประชุมเสวนาในหัวข้อ “ระบบงบประมารภายใต้การปฎิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” ในวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ http://www.research-expo-register.com/ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้โดยตรงต่อไป
 
 ย้อนกลับ