ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: (ด่วน!!) ทุนโครงการ “วิจัยร่วมกับเอกชน (Collaborative Research Program)” (dl:08/08/61)
วันที่ประกาศ :: 2018-08-02
เอกสารประกอบ :: Collaborative Research Program 2562.pdf
รายละเอียด ::
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ “วิจัยร่วมกับเอกชน (Collaborative Research Program)” ภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยภาคเอกชนต้องมีแนวโน้มเป็นผู้เช้าพื้นที่ในอุทยานฯ ในอนาคต และสัดส่วนการลงทุนของเอกชนในการร่วมวิจัย ไม่ต่ำกว่า 65% ของโครงการ (ต้องมีทั้ง in-kind และ In-cash) และมูลค่าของโครงการต้องมากกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป และหากมีการร่วมลงทุนโดยเอกชนมากกว่า 2 ราย ขึ้นไป จะได้รับการพิจารราเป็นรายกรณี และอุทยานวิทย์ฯ สนับสนุนงบประมาณไม่เกิน 35% ทั้งนี้ โครงการวิจัยจะต้องมีึความสอดคล้องกับ Flagship Program ของภาคเหนือ คือ "นวัตกรรมข้าวไทนเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก" และอุตสาหกรรมเป้าหมายของอุทยาน รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ของอุทยานฯ ได้ที่ www.step.cmu.ac.th ในหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ และส่งเอกสารข้อเสนอโครงการตามแผนงานของผู้เชี่ยวชาญ (อาจารย์/นักวิจัย) ไปยังอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft word) ที่อีเมล supisara@step.cmu.ac.th ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2561

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ยื่นขอรับทุน กำหนดค่าบริหารโครงการจำนวน 10% ของงบประมาณทั้งโครงการ ตามระเบียบฯ และสามารถส่งโครงการได้โดยตรง และส่ง email ยัง research.rxcmu@gmail.com เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อประสานงานต่อไป
 
 ย้อนกลับ