ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: Aoyama Gakuin University ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนกับ Aoyama Gakuin University Spring 2019
วันที่ประกาศ :: 2018-09-13
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
Aoyama Gakuin University ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนกับ Aoyama Gakuin University Spring 2019 ณ Aoyama Gakuin University โตเกียว สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ระยะเวลา 1ภาคการศึกษา - 1 ปี เพื่อศึกษาในสาขาได้แก่ อักษรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยาและการศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเมืองต่างประเทศ การสื่อสาร การศึกษาด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สารสนเทศสังคม และ Global Studies ทั้งนี้นักศึกษาที่สนใจต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

2. ศึกษาภาษาญี่ปุ่นมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และมีผลสอบ JLPT ตั้งแต่ระดับ N5 ขึ้นไป หรือหากนักศึกษาประสงค์จะศึกษาในกระบวนวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องมีคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป หรือ TOEFL iBT 68 ขึ้นไป

3. สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถยื่นคะแนน TOEFL หรือ IELTS ได้ นักศึกษาสามารถยื่นคะแนนสอบอื่นๆที่มีผลเทียบเท่าคะแนนตามข้อสอง หรือยื่นเอกสาร English Proficiency Report แทน

4. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัดอย่างน้อย 1 ปี

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่http://web.iec.aoyama.ac.jp/foreigner/exchange/material

นักศึกษาที่สนใจขอให้ส่งเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 24 กันยายน 2561
 
 ย้อนกลับ