ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: โครงการส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ประกาศ :: 2018-11-19
เอกสารประกอบ :: 0614112018_1527472236.pdf , 0614112018_1527517819.pdf , 0614112018_1527553786.pdf
รายละเอียด ::
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดดังแนบ

ในการนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility ภาคเหนือ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์คณะฯ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการดังกล่าว ครั้งที่ 1 ให้แก่บุคลาการในสังกัด

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดดังแนบ พร้อมนำส่งเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาโครงการฯ จำนวน 1 ชุด มายัง หน่วยบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
 ย้อนกลับ