ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนอุดหนุนการวิจัยของงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562 (dl:21-12-2561)
วันที่ประกาศ :: 2018-12-06
เอกสารประกอบ :: 1.1 ประกาศทุนวิจัยเงินรายได้ 2562.pdf , 1.2 เกณฑ์การพิจารณาทุนวิจัยเงินรายได้ 2562.doc
รายละเอียด ::
ปิดรับสมัครวันที่ 21 ธันวาคม 2561 (ภายใน 16.30 น. เท่านั้น)

สนับสนุนทุน 6 ประเภท ได้แก่
1. ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่
2. ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไป
4. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการดูแลสุขภาพมุ่งเน้นผู้สูงอายุ
5. ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาทางเภสัชศาสตร์เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน, โรงพยาบาล หรือองค์การ(*เฉพาะโครงการที่ได้รับการสนับสนุนในปีก่อนหน้านี้ และผลการวิจัยในปีที่ 1 ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย)
6. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพือพัฒนาองค์การและบุคลากร

โหลดแบบฟอร์มคำขอ และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/research/index.php?op=scholarship
 
 ย้อนกลับ