ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศในการตรวจสอบต้นฉบับ (Manuscript) ภาษาต่างประเทศ (NEW 20-12-61)
วันที่ประกาศ :: 2018-12-21
เอกสารประกอบ :: ประกาศคณะ เรื่อง ค่าตอบแทนการตรวจภาษา Manuscript 20-12-61.pdf
รายละเอียด ::
> ขอรับค่าตอบแทนได้ตลอดปี
> สนับสนุนกรณีได้รับการตอบรับ หรือได้รับการตีพิมพ์แล้ว
> อัตราหน้าละไม่เกิน 100 บาท นับตามบทความต้นฉบับ (Manuscript) ที่แทรกรูปภาพและตารางในเนื้อหา โดยพิมพ์ด้วย Time News Roman ขนาด 12pt จัดระยะห่าง Double space
> คณะฯ จะพิจารณาสนับสนุนค่าตอบแทนตามลำดับก่อน-หลังตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นปีๆ ไป
> โปรดศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศฯ โดยแนบเอกสารประกอบ 3 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด)
> สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมทั้ง download เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ตาม link ดังนี้ https://www.pharmacy.cmu.ac.th/unit/RAI/research/index.php?op=scholarship

***เฉพาะเดือนกันยายน ขอให้ส่งเอกสารยังหน่วยบริหารงานวิจัยก่อนวันที่ 10 กันยายน***
 
 ย้อนกลับ