ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย/โครงการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563
วันที่ประกาศ :: 2019-02-04
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
ศูนย์บริหารงานวิจัยได้แจ้งมายังคณะฯ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย/โครงการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 ว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ขอเชิญหน่วยงานที่สนใจขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย/โครงการทั่วไป ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ผู้สนใจสามารถโหลดแบบฟอร์มขอรับทุนได้ที่ http://fund.dtam.moph.go.th โดยมีกำหนดส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 และติดต่อได้โดยตรงต่อไป
หมายเหตุ: ขอให้ผู้สมัครรับทุนกำหนดค่าบริหารโครงการ 10% ของวงเงินงบประมาณทั้งโครงการตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยและคณะกำหนด และส่งโครงการยังหน่วยบริหารงานวิจัย คณะเภสัชฯ ด้วยทางหนึ่งยัง email: research.rxcmu@gmail.com เพื่อเป็นข้อมูลในการประสานงานต่อไป
 
 ย้อนกลับ