ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนส่งเสริมการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (ตีพิมพ์ร่วม TOP 50, ตีพิมพ์ในวารสาร Nature)
วันที่ประกาศ :: 2019-02-06
เอกสารประกอบ :: ประกาศ มช. 61_ทุนส่งเสริมการวิจัย (Top50-วารสาร Nature).pdf
รายละเอียด ::
ศูนย์บริหารงานวิจัย แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ฉบับ ดังนี้
1. ประกาศมหาวิทยาเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-50 ของโลก (International Collaboration Scholarship) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 561

2. ประกาศมหาวิทยาเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet หรือ The New Journal of Medicine ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

ตามรายละเอียดดังแนบ
 
 ย้อนกลับ