ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: โครงการ “SMART Visa”
วันที่ประกาศ :: 2019-02-26
Link ::https://www.boi.go.th/index.php?page=detail_smart_visa&language=th
เอกสารประกอบ ::
รายละเอียด ::
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประชาสัมพันธ์โครงการ “SMART Visa” ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการผลักดันเศรษฐกิจของชาติ โดยการอำนวยความสะดวกและให้สิทธิแก่ชาวต่างชาติ ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็น พนักงานทักษะสูง/ผู้บริหารระดับสูง นักลงทุน และ กลุ่มนักธุรกิจหน้าใหม่หรือผู้ทำงานอิสระด้านดิจิทัลที่เกี่ยวกับ 10 S-curve (10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ) ได้แก่

-อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

-อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

-อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

-การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

-อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

-อุตสาหกรรมหุ่นยนต์

-อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

-อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

-อุตสาหกรรมดิจิตอล

กลุ่มเป้าหมายของ SMART Visa ได้แก่

1.พนักงานทักษะสูงหรือผู้บริหารระดับสูง ซึ่ง หมายถึงพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทที่เกี่ยวกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และยังต้องมีทักษะสูง
2.นักลงทุน
3.ผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือ ผู้ทำงานอิสระ
 
 ย้อนกลับ