ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุน CMU Presidential Scholarship ประเภท Post Doctoral ประจำปี 2562 (dl: 13/02/61)
วันที่ประกาศ :: 2019-02-26
เอกสารประกอบ :: ประกาศทุน CMU Presidential Scholarship 2019 (ทุน Post-doc).pdf , 2562000018แบบสรุปผลงาน form post doc-2019.doc , 2562000019แบบสรุปผลงาน form Advisor-2019.doc , 2562000020แบบสรุปข้อมูลโครงการวิจัย และจำนวนนักศึกษาระดับบัณ.doc , 2562000021หนังสือยืนยันการสนับสนุน Post-Doc 2019.doc
รายละเอียด ::
ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พิจารณาจัดสรรทุน CMU Presidential Scholarship ประจำปี 2562 โดย ศูนย์บริหารงานวิจัยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบทุนอุดหนุนการวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Post Doctoral) นั้น

ในการนี้ ศูนย์บริหารงานวิจัย ได้แจ้งเปิดรับสมัครทุนดังกล่าว โดยขอให้ผู้สนใจจัดทำเอกสารการสมัครดังนี้

1. แบบสรุปผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI, Web of Science ใน Q1-Q2 ช่วงปี 2016-2018 ของนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral)
2. แบบสรุปผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI, Web of Science ใน Q1-Q2 ช่วงปี 2016-2018 ของอาจารย์/นักวิจัยที่ทำหน้าที่เป็น Advisor
3. แบบสรุปข้อมูลโครงการวิจัย และจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4. หนังสือยืนยันการสนับสนุนจากส่วนงานต้นสังกัด
5. โปรดแนบประวัติและผลงานตีพิมพ์หน้าแรก พร้อมหนังสือรับรองคุณวุฒิหรือใบปริญญาเอก
ตามรายละเอียดดังแนบ

ผู้สนใจขอให้ส่งเอกสารผ่านภาควิชามายังหน่วยบริหารงานวิจัย (พร้อมส่งไฟล์ยัง research.rxcmu@gmail.com) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เพื่อจะได้สรุปรวบรวมเสนอมหาวิทยาลัยตามกำหนดต่อไป
 
 ย้อนกลับ