ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: เชิญยื่นข้อเสนอโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ Innovation Hubs (dl: 19/03/62)
วันที่ประกาศ :: 2019-03-08
เอกสารประกอบ :: เชิญเสนอโครงการประเมิน InnoHub.pdf
รายละเอียด ::
เชิญยื่นข้อเสนอโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลของโครงการต่างๆ ใน 5 กลุ่มเรื่องสำคัญได้แก่ กลุ่มเรื่องเกษตรและอาหาร กลุ่มเรื่องผู้สูงอายุ กลุ่มเรื่องเมืองอัจฉริยะ กลุ่มเรื่องพลังงานชีวภาพ และกลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใจโครงการ Innovation Hubs รายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ยื่นข้อเสนอโครงการกำหนดค่าบริหารโครงการและค่าบริการต่างๆ ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง และส่งผ่านภาควิชามายังหน่วยบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2562
(ติดต่อสอบถาม โทร. 0-5394-4376)
 
 ย้อนกลับ