ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: การให้บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service)
วันที่ประกาศ :: 2019-06-25
เอกสารประกอบ :: บริการผลิตตำรา หนังสือ - คณะวิทย์.pdf
รายละเอียด ::
คณะวิทยาศาสตร์ เปิดให้บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) สำหรับการอกแบบและการผลิต ตำรา เอกสารคำสอบ และหนังสือของคณาจารย์ที่ใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการผ่านแล้ว รวมไปถึงเอกสารประชาสัมพัันธ์หลักสูตร งานวิจัย ในรูแบบแผ่นพับ ใบปลิว
 
 ย้อนกลับ