ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนวิจัย BRAND’s Health Research Awards (dl: 31/7/62))
วันที่ประกาศ :: 2019-07-04
เอกสารประกอบ :: หนังสือปชส.ทุน BRANDS.pdf , Application_BRAND’S Health Research Awards 2019.pdf
รายละเอียด ::
บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดตั้งโครงการทุนวิจัย BRAND’s Health Research Awards เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทั่วไป ให้ทุนวิจัยปีละ 500,000.-บาท แบ่งให้ไม่เกิน 5 ทุน โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ

โดยดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.brandsworld.co.th

สมัครได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และติดต่อได้โดยตรง

หมายเหตุ: ขอให้ผู้สมัครรับทุนกำหนดค่าบริหารโครงการ 10% ของวงเงินงบประมาณทั้งโครงการตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยและคณะกำหนด และส่งโครงการยังหน่วยบริหารงานวิจัย คณะเภสัชฯ ด้วยทางหนึ่งยัง email: research.rxcmu@gmail.com เพื่อเป็นข้อมูลในการประสานงานต่อไป
 
 ย้อนกลับ