ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 (dl: 30-09-62)
วันที่ประกาศ :: 2019-09-25
เอกสารประกอบ :: ทุนบัณฑิตศึกษา วช. ปี63.pdf
รายละเอียด ::
ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ NRMS (https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2225)
***วช. ขอยกเลิกการรับข้อเสนอโครงการในรูปแบบเอกสาร***

ศูนย์บริหารงานวิจัยได้แจ้งแนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการและการดำเนินการเมื่อได้รับการพิจารณาทุน ดังนี้
1. นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นขอทุน ให้ทำการยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ NRMS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ก่อนเวลา 24.00 น. เท่านั้น

2. อาจารย์ที่ปรึกษา ให้เสนอชื่อผู้ขอรับทุนผ่านคณะต้นสังกัด (หน่วยบริหารงานวิจัย) ไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อรวบรวมชื่อ ส่งให้ศูนย์บริหารงานวิจัยภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เพื่อ ศบว. ทำการรับรองโครงการแทนการออกหนังสือนำส่งถึง วช. ให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ปิดระบบ

3. เมื่อ วช. ประกาศผลการพิจารณา ศูนย์บริหารฯ จะแจ้งผลการพิจารณาไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และต้นสังกัดของผู้ขอทุน และให้ผู้ขอทุนประสานกับบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อจัดทำสัญญารับทุนต่อไป
 
 ย้อนกลับ