ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) (dl: 30-09-62)
วันที่ประกาศ :: 2019-09-23
เอกสารประกอบ :: ทุนวิจัยและนวัตกรรม 2563 (ครั้งที่ 3).pdf
รายละเอียด ::
ทุนวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)

วช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการในกรอบดังนี้
1. ทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ : การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
1.1 ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน
1.2 ภัยพิบัติ
2. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวัยและนวัตกรรม : ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่)
3. ทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ : ประเด็นท้าทายด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

ขอให้ผู้เสนอโครงการกำหนดค่าบริหารโครงการ 10% ของงบประมาณเสนอขอรับทุน ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ผู้ที่สนใจขอรับทุน ให้ดำเนินการดังนี้
- ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนได้โดยตรงผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (www.nrms.go.th) ได้โดยตรงต่อไป ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
- ส่ง vat form มายังหน่วยบริหารงานวิจัย คณะฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ก่อนเวลา 12.00 น. เพื่อส่งมหาวิทยาลัยตามกำหนดต่อไป
- ส่งโครงการยัง email: research.rxcmu@gmail.com เพื่อเป็นข้อมูลในการประสานงานต่อไป
 
 ย้อนกลับ