ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง :: โครงการประกวดตราสัญญาลักษณ์ โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Center for Safety, Occupational Health and Environment, Chiang Mai University (CMU SH&E) (dl: 30/10/62)
วันที่ประกาศ :: 2019-09-24
เอกสารประกอบ :: ประกวดตราสัญลักษณ์ CMU SH&E.pdf
รายละเอียด ::
ศูนย์บริหารงานวิจัยได้ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตราสัญญาลักษณ์ โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Center for Safety, Occupational Health and Environment, Chiang Mai University (CMU SH&E) โดยมีรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังแนบ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้โดยตรงตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562
 
 ย้อนกลับ