ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: โครงการวิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2562-2563 (dl: 30/11/62)
วันที่ประกาศ :: 2019-09-24
เอกสารประกอบ :: ทุนวิจัยควบคุมยาสูบ ศจย. 2562-2563.pdf
รายละเอียด ::
ศูนย์วิจัยและจัดการความารู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อดำเนินงาน “โครงการวิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2562-2563” จึงได้ประกาศให้การสนับสนุนภายใต้ชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญ 8 ประเด็น

จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ร่วมส่งข้อเสนอแนวคิดการวิจัย (Concept paper) เพื่อพัฒนาเป็น Proposal สำหรับขอทุนวิจัย จาก ศจย. ประจำปี พ.ศ.2562 – 2563 (เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2562) และนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกที่สนใจ สามารถส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนวิทยานิพนธ์ได้ โดยศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติ พร้อมทั้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการสมัครขอรับทุนได้ รายละเอียดดังแนบ

หมายเหตุ
ขอให้ผู้เสนอโครงการกำหนดค่าบริหารโครงการ 10% ของงบประมาณเสนอขอรับทุน ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ผู้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการสมัครขอรับทุนได้ทางเว็บไซต์ www.trc.or.th สามารถติดต่อได้โดยตรงต่อไปภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
 
 ย้อนกลับ