ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ขอเชิญเสนอโครงการเชิงรุก : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ (dl: 23.02.2563)
วันที่ประกาศ :: 2020-02-19
เอกสารประกอบ :: ปชส. งบยุทธ์ 2 ปี 63.pdf , กรอบการขอและเกณฑ์การพิจารณาโครงการ (เอกสารแนบ1).pdf , สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุกฯ.docx
รายละเอียด ::
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม (รอบ 2)

ด้วยประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ขอประชาสัมพันธ์ให้คณะฯ ส่งข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุกฯ โดยที่
1. ข้อเสนอโครงการจะต้องมีกิจกรรมการดำเนินงานตามกรอบการขอสนับสนุนงบประมาณ และเกณฑ์การพิจารณา ตามเอกสารแนบ 1
2. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม ดังแนบ
3. การนำส่งข้อเสนอโครงการต้องผ่านคณบดี
4. ส่งโครงการได้ไม่เกิน 3 โครงการ ต่อ 1 คณะ
5. จัดส่งในรูปแบบเอกสารและไฟล์ลงแผ่น CD ไปยังศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ภายในวันที่ 24 มกราคม 2563 เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการฯพิจารณาต่อไป

ผู้สนใจโปรดจัดทำโครงการโดยขอให้ส่งไฟล์โครงการที่งานนโยบายและแผนฯ (ผ่านทาง e-doc หรือ ทาง e-mail : planrxcmu@gmail.com) ภายในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 (ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น) เพื่อเสนอให้แก่คณบดีพิจารณาต่อไป

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5394-4344
 
 ย้อนกลับ