ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2563 (FY2020) (dl: 31.01.2563)
วันที่ประกาศ :: 2020-01-08
เอกสารประกอบ :: ทุน IRN 2563.pdf
รายละเอียด ::
วช. ประกาศเปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2563 (FY2020) ซึ่งให้การสนับสนุนในการพัฒนาหรือต่อยอดเครือข่ายวิจัยนานาชาติสำหรับแต่ละเครือข่าย ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ระยะเวลารับทุนไม่เกิน 3 ปี โดยเสนอของบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามรายการดังนี้
1. งบประมาณสำหรับพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ
2. งบประมาณสำหรับการวิจัย
3. ทุนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 3 ปี
- ค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละไม่เกิน 12,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ่ายตามจริงไม่เกินปีละ 70,000 บาท
4. ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก
- กรณีเป็นนักวิจัยไทย ค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละไม่เกิน 35,000 บาท
- กรณีเป็นนักวิจัยต่างชาติ ค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละไม่เกิน 45,000 บาท
หมายเหตุ: ค่าตอบแทนนักวิจัยในเครือข่ายและค่าจ้างเจ้าหน้าที่บริหารงานต้องไม่เกิน 15% ของงบประมาณทั้งหมด

กรอบและหลักเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น ดังนี้
• สนับสนุนงานวิจัยตั้งแต่ระดับ basic research ที่มีโจทย์วิจัยตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์ อว. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0
• เครือข่ายต้องประกอบด้วยกลุ่มวิจัยจากสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยต้องมีนักวิจัยมาจากอย่างน้อย 2 สถาบันในไทย และนักวิจัยจากสถาบันในต่างประเทศที่มีศักยภาพสูง ทำงานวิจัยร่วมกันและสร้างเครือข่ายร่วมกันมาอย่างน้อย 2 ปี
• คุณสมบัตินักวิจัย ต้องมีผลงานตีพิมพ์ในฐาน Web of Science ที่มีค่า Impact Factor หรือ Scopus
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – เป็นเจ้าของบทความชื่อแรก หรือเป็น Corresponding Author ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง และมี h-index ในฐาน Scopus ไม่ต่ำกว่า 10
สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ – เป็นเจ้าของบทความชื่อแรก หรือเป็น Corresponding Author หรือ มีหนังสือ ตำรา เอกสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง

โดยมี Timeline ดังนี้
• ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 >> เครือข่ายที่ประสงค์จะเสนอขอรับทุนให้หัวหน้าเครือข่าย และนักวิจัยไทยลงทะเบียนในระบบ และกรอกข้อมูลประวัตินักวิจัย พร้อมแนบเอกสารที่กำหนดผ่านเว็บไซต์ http://www.nrms.go.th
• ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 >> คณะกรรมการฯ จะแจ้งผลเครือข่ายที่ผ่านการพิจารณาประเด็นวิจัยและคุณสมบัติ
• วันที่ 1-30 เมษายน 2563 >> ให้หัวหน้าเครือข่ายยื่น Full proposal ผ่านเว็บไซต์ http://www.nrms.go.th
• ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 >> วช. ประกาศผลทุน


หมายเหตุ: ขอให้ส่งสรุปแจ้งชื่อโครงการ งบประมาณ ส่งยังหน่วยบริหารงานวิจัย คณะฯ ที่ email: research.rxcmu@gmail.com เพื่อเป็นข้อมูลในการประสานงานต่อไป
 
 ย้อนกลับ