ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนองค์การเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (dl: 31.03.2563)
วันที่ประกาศ :: 2020-01-17
เอกสารประกอบ :: ประกาศให้ทุนวิจัยของกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปี 2563.pdf
รายละเอียด ::
ด้วยองค์การเภสัชกรรม ได้ประกาศให้ทุนวิจัยของกองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวงเงิน 1,000,000 – 3,000,000 บาท/โครงการ วงเงินสนับสนุนรวม 25,000,000 บาท โดยเปิดรับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 โดยมีกรอบการวิจัยดังนี้:
1. โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขององค์การเภสัชกรรม
2. โครงการวิจัยนวัตกรรมยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยเฉพาะผู้สูงอายุในเชิงป้องกันหรือรักษาโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่มีข้อมูลผลการวิจัยพร้อมต่อยอดในระดับอุตสาหกรรม
3. โครงการวิจัยนวัตกรรมการพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) / โรคสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อการบำบัดโรคและลดความเสี่ยงการเกิดโรค
4. โครงการวิจัยนวัตกรรมการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาสาธารณสุขหรือรองรับสังคมผู้สูงอายุ
5. โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการในการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์เพื่อสุขภาพของประชาชน เช่น การผลิต การบริการ application การออกสู่ตลาด และการกระจายสินค้า เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ https://www.gpo.or.th/Default.aspx?tabid=302&language=en-US

ประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารและการจัดการเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก ฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2545
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารและการจีดการงานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2546 ประกาศ ณ 30 มิถุนายน 2546

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้โดยตรง เนื่องจากเป็นทุนภายนอก ขอให้ผู้เสนอโครงการกำหนดค่าบริหารโครงการ 10% ของงบประมาณทั้งโครงการ ตามประกาศข้างต้น ทั้งนี้ขอให้สรุปรายละเอียดแจ้งหน่วยบริหารงานวิจัย คณะฯ แจ้งยัง email: research.rxcmu@gmail.com เพื่อเป็นข้อมูลในการประสานงานต่อไป
 
 ย้อนกลับ