ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: มช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 (dl: 04.12.2563)
วันที่ประกาศ :: 2020-11-05
Link ::https://rac.oop.cmu.ac.th/RACNews/ShowRACNews.aspx?id1=25630052
เอกสารประกอบ :: Banner ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่.pdf
รายละเอียด ::
มช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น.

โดยขอให้ผู้สมัครขอรับทุนดำเนินการ ดังนี้
1.สมัครรับทุนออนไลน์ https://forms.gle/EtNnZEhimxUJhFBo7 (ใช้วิธี Copy & Paste ข้อมูล)
2.แจ้งข้อมูลโครงการ และส่งโครงการ (hard copy) ผ่านภาควิชาต้นสังกัดส่งมายังหน่วยบริหารงานวิจัย คณะฯ ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่
https://rac.oop.cmu.ac.th/RACNews/ShowRACNews.aspx?id1=25630052

*ข้อมูลโครงการ ประกอบไปด้วย ชื่อโครงการ, ชื่อหัวหน้าโครงการ, และงบประมาณที่ขอสนับสนุน
**สำหรับ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ให้แนบ "หนังสือรับรองจากที่ปรึกษาโครงการ (ฉบับจริง)" มาด้วย

หน่วยบริหารงานวิจัย โทร. 44363, 44376
 
 ย้อนกลับ