ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
เรื่อง :: ทุนอุดหนุนการวิจัยของงบประมาณเงินรายได้ คณะเภสัชฯ ประจำปี 2564 (dl: 04.12.2563)
วันที่ประกาศ :: 2020-11-06
เอกสารประกอบ :: ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยเงินรายได้ปี 2564.pdf , เกณฑ์การพิจารณาทุนวิจัยเงินรายได้ 2564.pdf , Form_01 Proposal (บันทึกนำส่ง)64.doc , Form_02 Proposal (แบบคำขอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเงินรายได้ ประจำปี2564).docx , Form_03 Proposal (บว.1).doc
รายละเอียด ::
สนับสนุนทุน 4 ประเภท ได้แก่
1. ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ (50,000)
2. ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (20,000 หรือ 50,000)
3. ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไป (50,000)
4. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือบูรณาการด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ (100,000 หรือ 150,000)
5. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์การและบุคลากร (10,000)

หมดเขตรับสมัคร 4 ธันวาคม 2563 (เวลา 16.30 น. เท่านั้น)
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5394-4363, 0-5394-4376
 
 ย้อนกลับ